Aplikacija za podnošenje prigovora

VTB Banka, od trenutka svog osnivanja u Srbiji, nastoji da po pitanju kvaliteta usluge i kvaliteta svojih proizvoda izađe u susret Vašim potrebama i željama.

U ovom procesu, Vaši komentari su od neprocenjivog značaja!

Iskoristite priliku i svojim predlozima, primedbama ili pohvalama doprinesite daljem poboljšanju kvaliteta naših usluga i proizvoda.

Vas prigovor možete uputiti korišćenjem Kontakt forme putem sledećih kanala komunikacije:

  • E-mail prigovori@vtbbanka.rs
  • Poštom na adresu: VTB Banka a.d. Beograd, (Služba kontrole usklađenosti poslovanja), Balkanska 2, 11000 Beograd
  • Lično na šalterima Banke
  • Putem propisane forme na sajtu banke

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju!

Vaša VTB Banka

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora klijenata, postupanju VTB banke a.d. Beograd po podnetom prigovoru i mogućnost podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije.
 
 

* označava obavezan unos


Ako želite da Vam banka pošalje odgovor, popunite jednu
ili više ponuđenih opcija za dostavu odgovora:

Dajem svoju SAGLASNOST i PRISTANAK da Banka moje lične podatke, koje je prikupila o meni - kao korisniku bankarskih usluga, može upotrebiti kao rukovalac, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Takođe sam saglasan i dajem svoj pristanak Banci da može moje lične podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa, JMBG, broj lične karte i/ili pasoša, kontakt telefon, i-mejl adrese) i osnov mog poslovnog odnosa sa Bankom, da dostavi Narodnoj banci Srbije, vodeći pri tome računa da dostavi samo podatke koji su neophodni za razrešenje prigovora koji podnosim.


U polje ispod unesite znakove sa slike (CAPTCHA kod).

Banka će razmotriti podneti  prigovor i podnosiocu prigovora odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko podnosilac prigovora nije zadovoljan ishodom ili ne dobije odgovor u propisanom roku može pismeno obavestiti NBS na adresu:

– NBS – Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga  Poštanski fah 712 11000 Beograd ili putem e-mail adrese zastita.korisnika@nbs.rs

 Anonimni prigovori se neće razmatrati