Međunarodni faktoring

Internacionalni faktoring

Šta predstavlja Međunarodni faktoring?

Međunarodni faktoring predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga u poslovima spoljnotrgovinskog prometa

Kome je namenjen Međunarodni faktoring?

 • Izvoznicima, prvenstveno srednjim i velikim pravnim licima koji imaju zaključene komercijalne ugovore i višegodišnju saradnju sa svojim kupcima u inostranstvu
 • Klijentima koji imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom, a ne žele da se kreditno zadužuju
 • Klijentima koji žele da ponude povoljnije uslove plaćanja svojim kupcima iz inostranstva

Koje su prednosti Međunarodnog faktoringa za izvoznike?

 • Finansiranje bez uzimanja sredstava obezbeđenja (hipoteka, zaloga, bankarska garancija)
 • Mogućnost obezbeđivanja boljih uslova kupcima u inostranstvu
 • Brža naplata potraživanja, pa tako i neometano finansiranje tekućeg poslovanja
 • Dodatni obrtni capital, bez kreditnog zaduženja
 • Uvećanje izvoznog potencijala usled korišćenja fleksibilnog izvora kapitala
 • Uvećanje kreditne sposobnosti, boniteta i rentabilnosti poslovanja
 • Poboljšanje likvidnosti

Kako Vam faktoring može pomoći u poslovanju?

Ukoliko imate kupce kojima prodajete robu ili usluge sa odloženim periodom naplate do 90 dana tada je faktoring u domenu kratkoročnog finansiranja rešenje za Vas.

Prodajom faktura banci u vrlo kratkom roku, do 3 dana od dostavljanja i potpisivanja ugovorne dokumentacije , obezbeđujete u vidu avansa novčana sredstva neophodna za nesmetano poslovanje i poboljšanje tekuće likvidnosti.

Ko su učesnici Međunarodnog faktoringa?

 • Izvoznik (Prodavac) je klijent banke koji ustupa potraživanja preko Banke nastala iz komercijalnog ugovora u spoljnotrgovinskom poslu
 • Uvoznik (Kupac) je strano pravno lice kome je na bazi ugovora isporučena roba ili pružene usluge i u budućem periodu ima obavezu da plati potraživanja po fakturama
 • Izvozni faktor je VTB Banka Beograd koja obezbeđuje faktoring usluge i koja isplaćuje Izvozniku ugovoreni iznos nominalne vrednosti facture
 • Uvozni faktor je banka ili faktoring društvo koje nudi faktoring usluge (VTB Faktoring iz Rusije) i koje obavlja posao preuzimanja i naplate potraživanja za Izvoznog faktora

Kako funkcioniše međunarodni faktoring?

 • Klijent – prodavac robe/usluga prodaje i isporučuje roku dužniku – kupcu i ispostavlja mu fakturu
 • Klijent dostavlja VTB Banci Beograd kopiju facture iostalu dokumentaciju kojima dokazuje postojanje potraživanja
 • Nakon analize kreditne sposobnosti, banka i klijent potpisuju ugovor o otkupu potraživanja
 • Klijent obaveštava dužnika o ustupanju potraživanja
 • Dužnik dostavlja klijentu potpisanu i overenu Izjavu
 • VTB Banka plaća klijentu avans u iznosu od 70 do 90% vrednosti facture umanjeno za faktoring kamatu
 • Po dospeću potraživanja, dužnik doznačuje ukupan iznos fakture na račun VTB Banke
 • VTB Banka isplaćuje klijentu razliku sredstava u visini od 30% do 10% vrednosti fakture

Kako započeti  faktoring u VTB Banci?

 • Dostaviti listu kupaca putem standardnog Upitnika
 • U slučaju pozitivnog odobrenja, VTB Banka dostavlja ponudu sa relevantnim uslovima
 • Nakon potpisivanja ugovora o otkupu potraživanja, odmah se može započeti otkup faktura

VTB Banka za usluge faktoringa obračunava mesečnu kamatu u fiksnom iznosu, obračunatu na iznos isplaćenog avansa za period trajanja faktoringa, do dospeća svake pojedinačne fakture. Kamata se utvrđuje u zavisnosti od boniteta klijenta.

Faktoring naknadu obuhvata jednokratnu naknadu za obradu zahteva za otkup kratkoročnih potraživanja i administrativne troškove po svakoj pojedinačnoj fakturi.

Fluktuiranje kursa

VTB banka Beograd je omogućila svojim klijentima da rizik od fluktuiranja kursa svedu na najmanju moguću meru kroz terminske “Forward” transakcije.

Klijentima je omogućeno da sa VTB Bankom  dogovore određeni kurs, na određeni datum i nezavisno od kretanja kursa.  Na taj način klijent je zaštićen jer mu banka garantuje da kurs neće biti promenjen, od onoga koji je ugovoren.

Za izvoznike u Rusku Federaciju omogućeno je realizovanje finansijskih transakcija u rubljama, što  izvoznicima/uvoznicima u Rusku Federaciju obezbeđuje značajne uštede, jer na taj način nemaju obavezu da duplo plaćaju konverziju valute.

Potrebna dokumentacija

 • Upitnik za klijente (obrazac VTB Banke)
 • Zahtev za otkup kratkoročnih potraživanja (obrazac VTB Banke)
 • Fakture koje su predmet otkupa
 • Komercijalni ugovor, overen i potpisan od strane klijenta i dužnika
 • Otpremnice
 • Kontrolnik izvoza
 • Jedinstvene carinske isprave
 • Potpisana i pečatirana saglasnost kupca

Kontakti

Email: privreda@vtbbanka.rs;

Tel: 011 395 2265